சமூக சேவைகள் அமைச்சின் செயலாளராக இமெல்டா சுகுமார் நியமனம்
12-07-2012 08:08 PM
Comments - 0       Views - 963

சமூக சேவைகள் அமைச்சின் புதிய செயலாளராக யாழ். மாவட்ட முன்னாள் செயலாளர் இமெல்டா சுகுமார் - ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட 17 அமைச்சுக்களுக்கான நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வில் இவருக்கும் நியமன கடிதம் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சு செயலாளர்களின் விபரம்:

1.    எச்.பி.சீ. ஹேரத்                                           - பொது உறவுகள் மற்றும் பொது விவகார அமைச்சு
2.    அனுர சிறிவர்த்தன                                    - வர்த்தக முதலீட்டு அமைச்சு
3.    டாக்டர் நிஹால் ஜயசிங்க                      - சுகாதார அமைச்சு
4.    டாக்டர் டி.ஆர்.சீ ருபேரூ                          - விமான சேவைகள் அமைச்சு
5.    டபிளியூ. எம். பந்துசேன                         - பொது முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சு
6.    ஜீ.கே.டி.அமரவர்தன                                - உள்நாட்டு வர்த்தக மற்றும் கூட்டுறவு அமைச்சு
7.    யூ.ஆர்.செனவிரத்ன                                 - உற்பத்தி மேம்படுத்தல் அமைச்சு
8.    லலித் கன்னங்கரா                                    - சுதேச மருத்துவ அமைச்சு
9.    நிஹால் சோமவீர                                     - தெங்கு அபிவிருத்தி மக்கள் தோட்ட அபிவிருத்தி அமைச்சு
10.    வசந்த ஏக்கநாயக்க                               - கலாசார அமைச்சு
11.    பி.எச்.எல்.டபிளியூ பெரேரா               - நிர்மாண பொறியில் வீடமைப்பு அமைச்சு
12.    ஏ.எம்.ஜயவிக்ரம                                   - விளையாட்டுத் துறை அமைச்சு
13.    இமெல்டா சுகுமார்                               - சமூக சேவைகள் அமைச்சு
14.    பி.எச்.ஜே.பி.சுகததாஸ                       - மீள்குடியேற்ற அமைச்சு
15.    ஆர்.ஏ.ஏ.கே. ரணவக்க                         - உள்ளூராட்சி மாகாண சபைகள் அமைச்சு
16.    எம்.கே.பி.திசாநாயக்க                       - பௌத்த சாசன மற்றும் சமய விவகார அமைச்சு
17.    சரித்த ஹேரத்                                       - ஊடக மற்றும் தகவல் துறை அமைச்சு

"சமூக சேவைகள் அமைச்சின் செயலாளராக இமெல்டா சுகுமார் நியமனம்" இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty